Pravidla webu

 

I. Pravidla komentářů

Komentáře k příspěvkům na stránkách Vlaštovka.info mohou přidávat všichni uživatelé bez nutnosti registrace.  Uživatel je povinen uvést pouze jméno (nick) a e-mailovou adresu.

 • Uživatel, který přidává komentář k příspěvkům na těchto stránkách, nesmí urážet, napadat a ponižovat ostatní uživatele či autory příspěvků.
 • Uživatel se v komentářích vyvaruje vulgárních výrazů.
 • Uživatel se zavazuje při přidávání komentářů dodržovat platné zákony ČR.
 • Nepřípustné jsou komentáře komerčního charakteru (reklama).
 • Komentáře, které nebudou splňovat uvedená pravidla, budou smazány.
 • Přidáním komentáře k příspěvkům na těchto stránkách uživatel vyjadřuje souhlas se zde uvedenými podmínkami.

 

II. Pravidla užití obsahu

Další užití článků a obrázků, uveřejněných na Vlaštovka.info, je možné jen se souhlasem provozovatele těchto webových stránek.

 

III. Zpracování osobních údajů

 • Registrací k odběru newsletteru či přidáváním komentářů a zadáváním platné e-mailové adresy, jež je při komentování vyžadována, uživatel souhlasí s užitím svých osobních údajů. Server Vlaštovka.info bude s osobními údaji zacházet dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Osobní údaje nikdy nebudou předávány třetím stranám.
 • Osobní údaje uživatele budou z databáze Vlaštovka.info odstraněny v případě, že uživatel zruší odběr newsletteru (tak může učinit kliknutím na příslušný odkaz v každém newsletteru a potvrzením na konkrétní stránce), nebo pokud o to sám požádá zasláním e-mailu na info@vlastovka.info.

 

IV. Pravidla soutěží

Všechny strany, které vstupují do soutěží (pořadatel, soutěžící, sponzor) jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla.

 

 1. Pořadatel
 • Soutěže pořádá provozovatel stránek vlastovka.info – Anna Burdová (dále jen pořadatel).
 • Pořadatel se zavazuje dodržovat jím stanovená pravidla soutěží i uvedené termíny. V případě neschopnosti dodržení termínů si vyhrazuje právo na jejich posunutí dle potřeby. Zároveň se ale pořadatel zavazuje s těmito změnami seznámit účastníky soutěže.
 • Pořadatel se při zpracování osobních údajů soutěžícího zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje použije pouze ke kontaktu se soutěžícím a s výjimkou jejich případného předání sponzorům soutěží za účelem doručení výhry je nebude dále předávat třetím stranám.
 • Při výběru věcných cen do soutěží (nevěnuje-li ceny sponzor) se pořadatel zavazuje vybírat jen kvalitní produkty.  Za jejich poškození během dopravy či vadnost (způsobenou při výrobě či špatným skladováním), která nebyla při pořizování patrná, pořadatel nenese odpovědnost.
 • Je-li ve hře více cen různého charakteru pro více výherců, rozdělení konkrétních cen mezi výherce určuje pořadatel nebo sponzor. Soutěžící/výherce si nenárokuje jinou z cen, než jakou mu určí pořadatel či sponzor.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Zavazuje se zároveň neměnit je během konání soutěže, aby nedošlo k jakýmkoliv spekulacím či nedorozuměním.

 

 

 1. Soutěžící
 • Účastníkem soutěže (dále jen soutěžící nebo výherce) se stává čtenář/uživatel, který splní veškeré podmínky pro účast v soutěži.
 • P ravidly soutěže se rozumí jednak tato obecná pravidla a dále doplňující pravidla uvedená u jednotlivých soutěží. Doplňující pravidla uvádějí např. termíny konání soutěže, přesné informace o podmínkách, za nichž se čtenář stává soutěžícím, předměty výher atp.).
 • Výherci berou na vědomí, že věcné ceny nelze vyměnit za jiný druh, značku, věcnou cenu či peněžní hotovost. – Výběr předmětů do soutěže si vyhrazuje pořadatel, příp. sponzor soutěže. Jestliže výherce vyjádří nesouhlas s předmětem výhry, pak automaticky ztrácí na výhru nárok. Místo něho bude vylosován jiný výherce.
 • Na výhru ztrácí vylosovaný soutěžící nárok i tehdy, nepotvrdí-li nebo nezašle pořadateli na výzvu své kontaktní údaje do 14 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován a o kontaktní údaje či o jejich potvrzení požádán. V tomto případě je buď vylosován náhradní výherce, nebo cena propadá pořadateli či zůstává sponzorovi.
 • Je-li ve hře více cen různého charakteru pro více výherců, rozdělení konkrétních cen mezi výherce určuje pořadatel nebo sponzor. Soutěžící/výherce si nenárokuje jinou z cen, než jakou mu určí pořadatel či sponzor.
 • Účastníci soutěží berou na vědomí, že jejich e-mailové adresy budou automaticky zařazeny do databáze pořadatele, aby je na nich po skončení soutěže pořadatel mohl o výsledcích soutěže informovat. Z databáze se mohou po skončení dané soutěže kdykoliv odhlásit buď přes příslušný odkaz v e-mailu doručeném pořadatelen, nebo zasláním e-mailu s předmětem ODEBRAT ADRESU Z DATABÁZE na info@vlastovka.info.
 • Účastnit soutěží se mohou pouze občané České a Slovenské republiky.
 • Účastí v soutěži vyjadřují soutěžící souhlas se zde uvedenými pravidly a zavazují se je dodržovat

 

 

 

 1. Sponzor soutěže
 •  Rozhodne-li se sponzor věnovat cenu/ceny do soutěže, vybírá produkty a předměty dle vlastního uvážení, popř. po dohodě s pořadatelem.
 • Sponzor do soutěžě věnuje pouze kvalitní a nezávadné produkty, aby nepoškodil jméno své firmy, ani jméno pořadatele.
 • Nedohodne-li se sponzor s pořadatelem jinak, doručí výhry soutěžícím na své náklady. Je přitom povinen dodržovat termíny stanovené v těchto pravidlech (4. Průběh soutěže). Není-li z jeho strany možné je dodržet, může je posunout, neprodleně však o tomto kroku informuje pořadatele nebo přímo soutěžícího.
 • Doručování cen soutěžícím se dále řídí obchodními stanovami firmy sponzora.
 • Sponzor se při nakládání s osobními údaji soutěžícího zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů . Osobní údaje použije pouze ke kontaktu se soutěžícím a za účelem doručení výhry, nebude je však dále předávat třetím stranám.

 

 

4. Průběh soutěže

 •  Pravidly soutěže se rozumí jednak tato obecná pravidla a dále doplňující pravidla uvedená u jednotlivých soutěží (tj. u vyhlášení soutěží v rubrice Soutěže). Doplňující pravidla uvádějí např. termíny konání soutěže, přesné informace o podmínkách, za nichž se čtenář stává soutěžícím, předměty výher atp.).
 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže.
 • Výherci budou ihned po vylosování zkontaktováni a vyzváni k uvedení kontaktních údajů pro zaslání výhry (tj. celé jméno a adresa, na níž má být výhra doručena). Pokud na tuto výzvu nezareagují nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, bude jejich výhra stornována a bude vylosován náhradní výherce.
 • Cena bude výherci odeslána nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy na e-mailovou adresu info@vlastovka.info pořadatel obdrží jeho kontaktní informace (jméno a adresu, na níž má být výhra doručena).
 • Výherci berou na vědomí, že věcné ceny nelze vyměnit za jiný druh, značku, věcnou cenu či peněžní hotovost. – Výběr předmětů do soutěže si vyhrazuje pořadatel, příp. sponzor soutěže. Jestliže výherce vyjádří nesouhlas s předmětem výhry, pak automaticky ztrácí na výhru nárok. Místo něho bude vylosován jiný výherce.
 • Soutěží se neúčastní osoby, které se podílejí na přípravě magazínu Vlaštovka.info, ani jejich rodinní příslušníci.

 

 

V. Pravidla publikování

Publikování příspěvků na stránkách Vlaštovka.info se řídí následujícími pravidly:

 • Uživatel nebo redaktor na těchto webových stránkách může publikovat po předchozí domluvě s administrátorem/šéfredaktorem Vlaštovka.info.
 • Autor příspěvku bere na vědomí, žespolupráce je dobrovolná a není finančně ohodnocena. Autor si tedy nenárokuje honorář za dílo.
 • Za obsah a pravdivost článku zodpovídá autor, nikoliv provozovatel webu Vlaštovka.info.
 • Autor se zavazuje poskytovat pouze vlastní – tedy originální – tvorbu. Kopírovat články a obrázky z jiných zdrojů je nepřípustné.
 • Dodá-li autor obrázek k příspěvku, doloží, že je buď jeho autorským dílem, příp. že má svolení autora jej použít k publikování na stránkách Vlaštovka.info.