May 26, 2024

Pravidla webu

I. Pravidla komentářů

Komentáře k příspěvkům na stránkách Vlaštovka.info mohou přidávat všichni uživatelé bez nutnosti registrace. Uživatel je povinen uvést pouze jméno (nick) a e-mailovou adresu.

Uživatel, který přidává komentář k příspěvkům na těchto stránkách, nesmí urážet, napadat a ponižovat ostatní uživatele či autory příspěvků.
Uživatel se v komentářích vyvaruje vulgárních výrazů.
Uživatel se zavazuje při přidávání komentářů dodržovat platné zákony ČR.
Nepřípustné jsou komentáře komerčního charakteru (reklama).
Komentáře, které nebudou splňovat uvedená pravidla, budou smazány.
Přidáním komentáře k příspěvkům na těchto stránkách uživatel vyjadřuje souhlas se zde uvedenými podmínkami.

II. Pravidla užití obsahu

Další užití článků a obrázků, uveřejněných na Vlaštovka.info, je možné jen se souhlasem provozovatele těchto webových stránek.

III. Zpracování osobních údajů

Registrací k odběru newsletteru či přidáváním komentářů a zadáváním platné e-mailové adresy, jež je při komentování vyžadována, uživatel souhlasí s užitím svých osobních údajů. Server Vlaštovka.info bude s osobními údaji zacházet dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje nikdy nebudou předávány třetím stranám.
Osobní údaje uživatele budou z databáze Vlaštovka.info odstraněny v případě, že uživatel zruší odběr newsletteru (tak může učinit kliknutím na příslušný odkaz v každém newsletteru a potvrzením na konkrétní stránce), nebo pokud o to sám požádá zasláním e-mailu na info@vlastovka.info.

IV. Pravidla soutěží

Všechny strany, které vstupují do soutěží (pořadatel, soutěžící, sponzor) jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla.

Pořadatel

Soutěže pořádá provozovatel stránek vlastovka.info – Anna Burdová (dále jen pořadatel).
Pořadatel se zavazuje dodržovat jím stanovená pravidla soutěží i uvedené termíny. V případě neschopnosti dodržení termínů si vyhrazuje právo na jejich posunutí dle potřeby. Zároveň se ale pořadatel zavazuje s těmito změnami seznámit účastníky soutěže.
Pořadatel se při zpracování osobních údajů soutěžícího zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje použije pouze ke kontaktu se soutěžícím a s výjimkou jejich případného předání sponzorům soutěží za účelem doručení výhry je nebude dále předávat třetím stranám.
Při výběru věcných cen do soutěží (nevěnuje-li ceny sponzor) se pořadatel zavazuje vybírat jen kvalitní produkty. Za jejich poškození během dopravy či vadnost (způsobenou při výrobě či špatným skladováním), která nebyla při pořizování patrná, pořadatel nenese odpovědnost.
Je-li ve hře více cen různého charakteru pro více výherců, rozdělení konkrétních cen mezi výherce určuje pořadatel nebo sponzor. Soutěžící/výherce si nenárokuje jinou z cen, než jakou mu určí pořadatel či sponzor.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Zavazuje se zároveň neměnit je během konání soutěže, aby nedošlo k jakýmkoliv spekulacím či nedorozuměním.

Soutěžící

Účastníkem soutěže (dále jen soutěžící nebo výherce) se stává čtenář/uživatel, který splní veškeré podmínky pro účast v soutěži.
P ravidly soutěže se rozumí jednak tato obecná pravidla a dále doplňující pravidla uvedená u jednotlivých soutěží. Doplňující pravidla uvádějí např. termíny konání soutěže, přesné informace o podmínkách, za nichž se čtenář stává soutěžícím, předměty výher atp.).
Výherci berou na vědomí, že věcné ceny nelze vyměnit za jiný druh, značku, věcnou cenu či peněžní hotovost. – Výběr předmětů do soutěže si vyhrazuje pořadatel, příp. sponzor soutěže. Jestliže výherce vyjádří nesouhlas s předmětem výhry, pak automaticky ztrácí na výhru nárok. Místo něho bude vylosován jiný výherce.
Na výhru ztrácí vylosovaný soutěžící nárok i tehdy, nepotvrdí-li nebo nezašle pořadateli na výzvu své kontaktní údaje do 14 dnů ode dne, kdy byl o výhře informován a o kontaktní údaje či o jejich potvrzení požádán. V tomto případě je buď vylosován náhradní výherce, nebo cena propadá pořadateli či zůstává sponzorovi.
Je-li ve hře více cen různého charakteru pro více výherců, rozdělení konkrétních cen mezi výherce určuje pořadatel nebo sponzor. Soutěžící/výherce si nenárokuje jinou z cen, než jakou mu určí pořadatel či sponzor.

Účastníci soutěží berou na vědomí, že jejich e-mailové adresy budou automaticky zařazeny do databáze pořadatele, aby je na nich po skončení soutěže pořadatel mohl o výsledcích soutěže informovat. Z databáze se mohou po skončení dané soutěže kdykoliv odhlásit buď přes příslušný odkaz v e-mailu doručeném pořadatelen, nebo zasláním e-mailu s předmětem ODEBRAT ADRESU Z DATABÁZE na info@vlastovka.info.
Účastnit soutěží se mohou pouze občané České a Slovenské republiky.
Účastí v soutěži vyjadřují soutěžící souhlas se zde uvedenými pravidly a zavazují se je dodržovat

Sponzor soutěže

Rozhodne-li se sponzor věnovat cenu/ceny do soutěže, vybírá produkty a předměty dle vlastního uvážení, popř. po dohodě s pořadatelem.
Sponzor do soutěžě věnuje pouze kvalitní a nezávadné produkty, aby nepoškodil jméno své firmy, ani jméno pořadatele.
Nedohodne-li se sponzor s pořadatelem jinak, doručí výhry soutěžícím na své náklady. Je přitom povinen dodržovat termíny stanovené v těchto pravidlech (4. Průběh soutěže). Není-li z jeho strany možné je dodržet, může je posunout, neprodleně však o tomto kroku informuje pořadatele nebo přímo soutěžícího.
Doručování cen soutěžícím se dále řídí obchodními stanovami firmy sponzora.
Sponzor se při nakládání s osobními údaji soutěžícího zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů . Osobní údaje použije pouze ke kontaktu se soutěžícím a za účelem doručení výhry, nebude je však dále předávat třetím stranám.

4. Průběh soutěže

Pravidly soutěže se rozumí jednak tato obecná pravidla a dále doplňující pravidla uvedená u jednotlivých soutěží (tj. u vyhlášení soutěží v rubrice Soutěže). Doplňující pravidla uvádějí např. termíny konání soutěže, přesné informace o podmínkách, za nichž se čtenář stává soutěžícím, předměty výher atp.).
Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže.
Výherci budou ihned po vylosování zkontaktováni a vyzváni k uvedení kontaktních údajů pro zaslání výhry (tj. celé jméno a adresa, na níž má být výhra doručena). Pokud na tuto výzvu nezareagují nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, bude jejich výhra stornována a bude vylosován náhradní výherce.
Cena bude výherci odeslána nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy na e-mailovou adresu info@vlastovka.info pořadatel obdrží jeho kontaktní informace (jméno a adresu, na níž má být výhra doručena).
Výherci berou na vědomí, že věcné ceny nelze vyměnit za jiný druh, značku, věcnou cenu či peněžní hotovost. – Výběr předmětů do soutěže si vyhrazuje pořadatel, příp. sponzor soutěže. Jestliže výherce vyjádří nesouhlas s předmětem výhry, pak automaticky ztrácí na výhru nárok. Místo něho bude vylosován jiný výherce.
Soutěží se neúčastní osoby, které se podílejí na přípravě magazínu Vlaštovka.info, ani jejich rodinní příslušníci.

V. Pravidla publikování

Publikování příspěvků na stránkách Vlaštovka.info se řídí následujícími pravidly:

Uživatel nebo redaktor na těchto webových stránkách může publikovat po předchozí domluvě s administrátorem/šéfredaktorem Vlaštovka.info.
Autor příspěvku bere na vědomí, žespolupráce je dobrovolná a není finančně ohodnocena. Autor si tedy nenárokuje honorář za dílo.
Za obsah a pravdivost článku zodpovídá autor, nikoliv provozovatel webu Vlaštovka.info.
Autor se zavazuje poskytovat pouze vlastní – tedy originální – tvorbu. Kopírovat články a obrázky z jiných zdrojů je nepřípustné.
Dodá-li autor obrázek k příspěvku, doloží, že je buď jeho autorským dílem, příp. že má svolení autora jej použít k publikování na stránkách Vlaštovka.info.