Program rozvoje venkova a českého zemědělství aneb Jak to vidí farmářka

Program rozvoje venkova je nástrojem Ministerstva zemědělství k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V České republice se dotace dělí do dvou skupin, kdy tou první jsou evropské dotační programy a tou druhou národní dotační programy. Ministerstvo zemědělství tak může podporovat zakládání, rozvoj a modernizaci zemědělských podniků.

 

Tato podpora probíhá ve čtyřech oblastech:I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
II – Zlepšení životního prostředí a krajiny
III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
IV – LEADER

 

 

Projekt na šetrné mražení ovoce a zeleniny

K 31. 12. 2013 bylo proplaceno 79% rozpočtu Programu rozvoje venkova (2,9 miliard EUR). Dalších 12 % je již závazkováno. Za období 2007-2013 bylo vyhlášeno 20 kol příjmu žádostí o podporu projektů. Stávající 20. kolo umožní program plně dočerpat. Pro ilustraci uvádím příklad realizovaného projektu:

Společnost Agro Jesenice, jejíž činnost zahrnuje zemědělskou, potravinářskou výrobu, kovovýrobu a stavební výrobu, dopravu a provoz čerpací stanice, truhlářské práce a skladování zboží. Projekt byl zaměřen na potravinářskou výrobu, konkrétně se jednalo o nákup nového spirálového mrazicího zařízení s vyšším výkonem, což umožnilo snížit čas potřebný k zamrazení ovoce a zeleniny, čímž se snížily i náklady na provoz zařízení. Ovoce a zelenina jsou plody, které se vzhledem ke snadnému narušení buněčné stěny vytvořením velkých ledových krystalů obtížně zmrazují. Rychlejším zmrazením nedojde k poškození buněčné struktury ani k uvolnění vody po rozmrazení, čímž se zachová kvalita produktů. Zároveň došlo ke snížení energetické náročnosti zpracování ovoce a zeleniny o cca 25 %.

 

Podpora českého zemědělství a ochrana přírody

V prosinci 2013 byl schválen návrh programu rozvoje venkova pro období 2014-2020, který reflektuje změny Společné zemědělské politiky. Prioritami programu bude následujících 6 bodů:

1. Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
2. Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
3. Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
4. Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
5. Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
6. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

 

Změní se něco?

Nový Program rozvoje venkova by vláda měla schválit do konce června 2014. Jestli se tím něco změní, to je otázka. Situace na českém venkově mi připadá víceméně stejná, bez ohledu na dotační programy Evropské unie. Mnoho soukromých zemědělců má stále problém udržet hospodářství a najít pro své výrobky vhodná odbytiště (čímž nemyslím „velkovýkupy“ pod cenu ani „přemrštené“ farmářské trhy pro vyvolené). Anebo se pěstuje či chová to, co se právě dobře platí, o čemž svědčí např. produkce řepky, která zaujímá hned druhé místo po pšenici. Na druhou stranu, zase tak černé to není. Zemědělec asi nikdy nebude „v balíku“, ale neznám žádného, který by vysloveně živořil. Přece jen jsme na tom lépe než v mnoha jiných státech, kde si o dotacích mohou nechat jen zdát.

 

Zdroj: Zpravodaj Agrobase, vydává Agrární komora ČR
Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *