Odborníci: Pokles počtu polního ptactva je alarmující. Změny v zemědělství jsou nezbytné

Nejnovější výsledky sčítání ptáků, prováděného společnostmi BirdLife International a European Bird Census Council mezi lety 1980 a 2011, ukazují, že v Evropě radikálně ubývá běžných druhů ptáků zemědělské krajiny. Od počátku 80. let do současnosti jsme přišli o 300 milionů ptačích jedinců.

Znepokojující výsledky sčítání přišly ve chvíli, kdy probíhá veřejná diskuze o reformě společné zemědělské politiky EU a Evropská rada a Evropský parlament v této věci projednávají návrh Evropské komise. Mezi odborníky však panují obavy, že reforma zemědělské politiky neproběhne v takovém rozsahu, jak by bylo za stávajících podmínek třeba.

 

 

Přírodu ničí intenzivní hospodářství a nedostatek peněz

Intenzivní zemědělství a nadměrné užívání chemikálií vedou k rozsáhlému ničení ekosystémů zemědělské krajiny napříč celou Evropou. V důsledku toho dochází k poklesu rozmanitosti krajiny i druhové rozmanitosti.

Paradoxem ale také je, že v některých částech Evropy je naopak hrozbou opouštění zemědělské půdy. TO je případ oblastí, které sice z pohledu druhové rozmanitosti patří k nejcennějším, jenže bez odpovídající podpory zde nejsou šetrné standardy hospodaření udržitelné.

 

Nejlepším ukazatelem je populace ptactva

Podle odborníků je velikost ptačí populace nejlepším ukazatelem stavu přírody. Nově zveřejněné výsledky o změnách početnosti ptáků v Evropě však poukazují na dlouhodobý pokles populace řady druhů ptáků. Jedná se přitom o druhy, které doposud byly považované za běžné.

Jde například o konopku obecnou, lindušku luční, strnada obecného, vrabce polního (viz úvodní foto) nebo špačka obecného. Pokles jejich počtu za sledované období (od roku 1980 do roku 2011) se pohybuje i v desítkách milionů jedinců u jednoho druhu. Roční pokles u různých druhů činí mezi jedním až dvěma procenty.

Když špačci v hejnech nalétají na naše ovocné stromy, může se zdát, že jsou přemnožení. Jenže od roku 1980 jejich populace klesla o 40 milionů jedinců a jejich počet se dál každým rokem o 1 % zmenšuje.

Index ptáků zemědělské krajiny se skládá z populačních trendů 37 druhů. Z nich dvaadvacet ubývá a pouze šest přibývá. Dalších šest druhů má populace stabilní. U tří druhů nemají ornitologové výsledky natolik přesné, aby mohli jednoznačně stanovit populační tendenci.

Tento index však celkově ukazuje, že oproti roku 1980 v Evropské unii poklesly populace polních druhů ptáků o 52 procent, což odpovídá vymizení přibližně 300 milionů ptáků.

 

 

V ČR není situace jiná

I v České republice je pokles početnosti ptáků v zemědělské krajině evidentní. „Mezi lety 1982 a 2011 jsme přišli například o více než půl milionů strnadů obecných,“ uvádí ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek. Jeho slova dokládají i výsledky Jednotného programu sčítání ptáků ČR. Z těch lze mimo jiné vyčíst, že v naší přírodě výrazně ubývá také skřivanů polních (úbytek se odhaduje na půl milionu jedinců mezi roky 1982–2011) nebo čejek chocholatých (těch v české přírodě zbývá pouhá desetina).

Počet skřivanů polních za posledních 32 let poklesl o 39 milionů jedinců a každoročně se jejich populace snižuje o 2 %. Půjde-li to takhle dál, libozvučný skřivánčí zpěv už z polí uslyšíme jen vzácně.

„Přestože vývoj našich populací se od zemí v západní Evropě liší a na počátku 90. let minulého století jsme zaznamenali krátkodobý obrat k lepšímu, od poloviny devadesátých let úbytek polních ptáků pokračuje,“ dodává Zdeněk Vermouzek.

 

Zapojte se a podpořte petici za obnovu zemědělské krajiny

Negativní dopady intenzivního zemědělství mohou být vyřešeny pouze změnami v zemědělství, které navíc podpoří důsledná politická reforma směrem k lepší ochraně druhové rozmanitosti. Taková politika spočívá především ve stanovení přísných dotačních podmínek – dotace by měli dostávat především zemědělci, kteří hospodaří s ohledem na ochranu přírody.

Tento přístup by podle BirdLife International a ČSO měl zajistit kvalitní a bezpečné potraviny, efektivní hospodaření s veřejnými penězi a měl by být ohleduplný k životnímu prostředí. Odborníci proto vyzývají všechny, komu není stav krajiny lhostejný, k podpoře společné petice ornitologů, myslivců i zemědělců Za obnovu zemědělské krajiny.

 

Autor: ab, ČSO
Foto: Wikimedia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spam - doplňte správné číslo do příkladu: *